Op zoek naar foto's?

Bezoek onze webshop

MISSIE VAN HET ARCHITECTURE ARCHIVE - SINT-LUKASARCHIEF VZW

Het Architecture Archive - Sint-Lukasarchief VZW heeft zich als architectuurarchief sedert zijn ontstaan, 43 jaar geleden, steeds ingezet voor het verzamelen, bewaren en ontsluiten, de kennisoverdracht, de sensibilisatie en de vrijwaring van het stedenbouwkundig en architecturaal erfgoed in Vlaanderen, Brussel-Hoofdstad en België.

Aan de hand van onderzoek, studies, acties, conferenties, rondleidingen, publicaties, websites, tentoonstellingen, ... heeft het Architecture Archive - Sint-Lukasarchief VZW een zeer belangrijk architectuurarchief aan documenten, iconografisch materiaal, boeken, tijdschriften, legaten van architecten, door aankoop verworven documenten en/of verzamelingen, documentatie en een databank over de stedenbouw, de architectuur en het erfgoed voornamelijk uit de 19de en 20ste eeuw in België opgebouwd.  Dat wordt gratis ter beschikking gesteld van onderzoekers uit binnen- en buitenland, studenten, geïnteresseerden ... en/of bekend gemaakt door sensibilisatie en informatie van het ruime publiek, pers en media en de Overheid.

De doelstellingen van het Sint-Lukasarchief, talloze malen aangetoond in de vele realisaties vanaf 1968 tot heden, bestaan erin om hetzij vanuit de bestaande verzamelingen van architectuurarchieven, hetzij met nieuw gegenereerd archiefmateriaal concrete bijdragen te leveren tot de kennisverwerving van het publiek en de onderzoekers, die bijdraagt tot het behoud en de herontwikkeling van het stedenbouwkundig en architecturaal erfgoed in het bijzonder en tot de bevordering van de beeldkwaliteit in het actuele leven in het algemeen.

Eén van de belangrijke bestaansredenen van het Architecture Archive - Sint-Lukasarchief VZW, naast de archivering, is het stimuleren van het gedachtengoed rond herintegratie, renovatie, herontwikkeling (recycling) en restauratie van het onroerend erfgoed in zijn environment en de sensibilisatie daarvan naar het publiek en de Overheid.
Het zuiver archiveren en conserveren van roerend erfgoed, blijft uiteraard een primordiale functie.

HOOFDTAKEN VAN HET ARCHITECTUURARCHIEF

 

  1. 1. De archivering van roerend architecturaal en stedenbouwkundig erfgoed. Zes deeltaken worden daarmee omschreven: het verwerven, verzamelen, bewaren en beveiligen, het omvattend en selectief valideren van alle componenten van het architecturaal geheugen en hun zorgvuldige  ontsluiting. Die taken worden geschraagd door de verdere uitbouw van een netwerk-technologie.


  2. 2. De eraan gekoppelde functie van informatie- en documentatiecentrum, publiekswerking, sensibilisatie en actie. Het actief sensibiliseren gebeurt door een inciterend handelen op basis van een doordachte informatiestrategie.


  3. 3. Vertrekpunt voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek over architectuur, stedenbouw en erfgoed door derden.


  4. 4. Eigen architecturaal en stedenbouwkundig onderzoek en/of ism. derden (inventarisatie en waardebepaling van het stedenbouwkundig en architecturaal erfgoed in steden en gemeenten in België, bouwhistorisch onderzoek, advisering van architectuurprojecten, onderzoek voor publicaties, tentoonstellingen, architectuurwedstrijden enz.) i.o.v. de Overheid, steden en gemeenten, projectontwikkelaars, architecten, erfgoedcellen, bedrijven, privé-personen, enz.


De resultaten van dit eigen wetenschappelijk en toegepast onderzoek, van het onderzoek door derden en van het projectonderzoek worden sedert 1968 volledig gegenereerd naar het architectuurarchief en ontsloten voor de onderzoekers en het publiek.


Het Architecture Archive - Sint-Lukasarchief VZW heeft sedert 1968 het imago opgebouwd van stedenbouwkundig en architecturaal geheugen van ons erfgoed en is tegelijk de onpartijdige en geëngageerde bewaker van dit historisch en toekomstig erfgoed in de context van onze huidige maatschappij, cultuur en leefmilieu.