VANAF 1 JANUARI 2017 IS HET SINT-LUKASARCHIEF CIVA BRUSSELS !

 

MISSIE VAN HET ARCHITECTURE ARCHIVE - SINT-LUKASARCHIEF VZW

 

Het Architecture Archive – Sint-Lukasarchief VZW is een archief- en documentatiecentrum gericht op het uitbouwen, bewaren, beheren, ontsluiten en valoriseren van het Brussels en Vlaams architecturaal en stedenbouwkundig cultureel erfgoed van de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

Gedurende meer dan 40 jaar heeft het Sint-Lukasarchief als architecturaal en stedenbouwkundig onderzoekscentrum verschillende acties en onderzoeken geleid ter vrijwaring en sensibilisering van het waardevol onroerend erfgoed in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 2009 is het kenniscentrum echter geëvolueerd naar een professionele archiefinstelling en werd alle research rond het onroerend erfgoed overgenomen door de Stichting Architectuurarchieven – SAVE

Het Architecture Archive – Sint-Lukasarchief VZW heeft zijn focus verschoven naar het beheer van de collectie cultureel erfgoed. Het bouwt de collecties en de werking er rond verder uit tot een volwaardig architectuurarchief, met toepassing van archiefstandaarden, methodieken en technieken, gestoeld op actuele inzichten in de archiefwetenschap en het hedendaags documentbeheer. 

Het Architecture Archive – Sint-Lukasarchief VZW creëert een open onderzoekscontext inzake architecturaal erfgoed, publiceert en verspreidt via open media en kanalen de verworven kennis en competenties rond de collecties en het archiefbeheer, ten dienste van het erfgoedveld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaanderen en van de archiefvormers uit andere sectoren.

De archieven cultureel erfgoed, de bibliotheek en de databank staan ter beschikking van wetenschappelijke onderzoekers via dienstverlening en begeleiding, voor verspreiding via de media en andere informatiekanalen.

Het realiseert in dit kader activiteiten in eigen beheer of in samenwerking met andere archieven of instanties.

Het Architecture Archive – Sint-Lukasarchief VZW werkt samen met Brusselse, Vlaamse en internationale organisaties om zijn werking ruimere bekendheid te geven naar verschillende doelgroepen toe via publieksgerichte activiteiten.

Het participeert aan externe initiatieven en neemt zelf initiatieven die de randvoorwaarden creëren om het architectuurarchief maximaal uit te bouwen.